Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một xâu ~s~ gồm các kí tự thường, in hoa và khoảng cách. Bạn được yêu cầu phải định dạng thành chuỗi ~f(s)~ bằng cách xoá tất cả các kí tự khoảng cách. Và với mỗi từ, bạn phải in hoa chữ cái đầu tiên.

Ví dụ: ~s =~ "hello bedao" thì ~f(s) =~"HelloBedao"

Input

  • Một dòng duy nhất bao gồm xâu ~s~ ~(0 < |s| \le 10^6)~.

Output

  • Một dòng duy nhất là kết quả của ~f(s)~.

Sample Input 1

hello bedao

Sample Output 1

HelloBedao

Comments

Please read the guidelines before commenting.