Bedao Mini Contest 14 - CONFESSION

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Anh Thư và Việt An là đôi bạn tri kỉ đã cùng nhau lớn lên từ thời thơ ấu. Nhưng không biết từ khi nào, Anh Thư đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô bạn tri kỉ của mình. Vì không muốn mãi mãi làm bạn nên vào một ngày đẹp trời, Anh Thư đã ngỏ lời tỏ tình với Việt An.

Vì biết Anh Thư là một chàng trai thông minh nên Việt An không trả lời trực tiếp mà chỉ đưa cho Anh Thư một xâu ~S~ và một số ~k~ rồi nói rằng:

Nếu như từ xâu ~S~ có thể tạo thành xâu ~S'~ là xâu đối xứng bằng cách đổi vị trí các kí tự theo thứ tự bất kì trong phần tiền tố độ dài ~k~ của xâu ~S~ thì câu trả lời của Việt An sẽ là đồng ý. Ngược lại câu trả lời sẽ là không đồng ý.

Hãy giúp Anh Thư xác định câu trả lời của Việt An nhé.

Input

Dòng đầu nhập số nguyên dương ~T~ ~(T \le 10^5)~ là số testcase.

Với mỗi testcase:

  • Dòng đầu chứa số nguyên ~n~ ~(1 \le n \le 10^6)~ là độ dài xâu ~S~ và số nguyên ~k~ ~(1 \le k \le \frac{n}{2})~

  • Dòng thứ hai chứa xâu ~S~ chỉ gồm các kí tự là chữ cái Latin (từ a đến z) in thường.

Tổng độ dài xâu ~S~ trong tất cả testcase ~\le 10^6~.

Output

Với mỗi testcase, nếu câu trả lời của Việt An là đồng ý thì in ra Yes và xâu ~S'~. Ngược lại in No.

Sample Input 1

2
6 2
bacbca
6 3
bacbca

Sample Output 1

No
Yes
acbbca

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.