Editorial for Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Duyệt qua từng trận đấu rồi làm theo đề bài mô tả. Với mỗi trận đấu:

 • Đội nào ghi được nhiều bàn hơn thì được cộng thêm ~3~ điểm, đội còn lại được ~0~ điểm.
 • Nếu cả hai đội ghi được số bàn như nhau thì cả hai đội đều được cộng thêm ~1~ điểm.

Trong quá trình duyệt thì lưu lại số bàn thắng, bàn thua và số điểm của mỗi đội.

Sau đó thì ta tìm dội có thông số max (hay thứ hạng cao nhất) với các điều kiện như đều bài mô tả.

Sau đó duyệt qua lại để tìm những đội có các thông số giống với max và in ra.

Code mẫu

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <math.h>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <set>
#include <bitset>
#include <queue>
#include <cstring>
#include <stack>
#include <iomanip>
#include <assert.h>

#define BIT(x,pos) (((x)>>(pos)) & 1LL)
#define _(x) (1LL<<(x))
#define bitCnt(x) __builtin_popcountll(x)
#define turnOn(x,pos) ((x) = (_(pos)))
#define turnOff(x,pos) ((x) &= ~(_(pos)))
#define flipBit(x,pos) ((x) ^= (_(pos)))
#define lowBit(x) ((x) & (-x))
#define turnAll(x) (_(x)-1LL)

#define name "test"
#define nameTask ""
#define fastIO ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> pii;
typedef pair<int,ll> pil;
typedef pair<ll, int> pli;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ll> vll;

const int N = 20;

struct Data
{
  int ind, Pts, GD, WinGoal;
  Data(int _ind = 0, int _Pts = 0, int _GD = 0, int _WinGoal = 0)
  {
    ind = _ind;
    Pts = _Pts;
    GD = _GD;
    WinGoal = _WinGoal;
  }
} a[N+9];

int n;
int Pts[N+9], WinGoal[N+9], LoseGoal[N+9];

bool cmp(Data x, Data y)
{
  return (x.Pts < y.Pts ||
      (x.Pts == y.Pts && x.GD < y.GD) ||
      (x.Pts == y.Pts && x.GD == y.GD && x.WinGoal < y.WinGoal));
}

int main()
{
  fastIO

  cin>>n;

  for (int i = 1;i <= n; ++i) cin>>a[i].ind;

  for (int i = 1;i <= n*(n-1); ++i)
  {
    int teamOne, teamTwo, x, y;
    cin>>teamOne>>teamTwo>>x>>y;

    if (x > y) Pts[teamOne] += 3;
    else if (x < y) Pts[teamTwo] += 3;
    else if (x == y) Pts[teamOne] += 1, Pts[teamTwo] += 1;

    WinGoal[teamOne] += x; WinGoal[teamTwo] += y;
    LoseGoal[teamOne] += y; LoseGoal[teamTwo] += x;
  }

  for (int i = 1;i <= n; ++i)
    a[i].Pts = Pts[a[i].ind],
    a[i].GD = WinGoal[a[i].ind] - LoseGoal[a[i].ind],
    a[i].WinGoal = WinGoal[a[i].ind];

  sort(a+1,a+1+n,cmp);

  int mxPts = a[n].Pts;
  int mxGD = a[n].GD;
  int mxWG = a[n].WinGoal;

  for (int i = 1;i <= n; ++i)
    if (a[i].Pts == mxPts && a[i].GD == mxGD && a[i].WinGoal == mxWG) cout<<a[i].ind<<" ";
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.