Editorial for Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Nhận xét

 • Số lần lật quả trứng thứ ~n~ sẽ bằng số ước của ~n~
 • Vì trạng thái ban đầu của quả trứng là ngửa, nên nếu số lần lật là lẻ, quả trứng sẽ ở trạng thái úp xuống. Ngược lại, quả trứng sẽ ở trạng thái ngửa.
 • Chỉ các số chính phương mới có số ước là số lẻ. Các số không phải số chính phương có số ước là số chẵn.

Cách làm

 • Subtask 1: Vì ~n~ khá nhỏ nên ta sinh một mảng ~a[n]~ có các giá trị ban đầu bằng 0. Với các giá trị từ ~1~ đến ~n~, phần tử nào trong mảng chia hết cho ~n~ thì biến đổi phần tử đó. Độ phức tạp ~\mathcal{O}(n^2)~
 • Subtask 2: Dùng 1 vòng for để đếm số ước của ~n~. Nếu số ước là số chẵn thì quả trứng thứ ~n~ sẽ ở trạng thái ngửa và ngược lại. Độ phức tạp: ~\mathcal{O}(\sqrt{n})~
 • Subtask 3: Chúng ta sẽ cải tiến subtask 2. Xét ~n~ có phải số chính phương hay không. Nếu ~n~ là số chính phương thì quả trứng thứ ~n~ sẽ ở trạng thái ngửa và ngược lại. Độ phức tạp: ~\mathcal{O}(1)~

Code mẫu

//TrungNotChung
#include <bits/stdc++.h>
#define pii pair<int , int>
#define fi first
#define se second
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define BIT(x,i) (1&((x)>>(i)))
#define MASK(x) (1LL<<(x))
#define CNT(x) __builtin_popcountll(x)
#define task "tnc" 

using namespace std;
const int N = 55;
long long n;
void solve()
{
  cin >> n;
  for(int i=2 ; 1LL*i*i*i <= n ; ++i)
  {
    if(n%i == 0)
    {
      int k = 0;
      while(n%i == 0) 
      {
        ++k;
        n /= i;
      }
      if(k&1)
      {
        cout << 0 << '\n';
        return;
      }
    }
  }
  if(n == 1)
  {
    cout << 1 << '\n';
    return;
  }
  int tmp = sqrt(n);
  if(1LL * tmp * tmp == n)
  {
    cout << 1 << '\n';
    return;
  }
  cout << 0 << '\n';
}
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  //freopen(task".inp" , "r" , stdin);
  //freopen(task".out" , "w" , stdout);
  int t; cin >> t;
  while(t--) solve();
  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.