Editorial for Bedao Grand Contest 11 - EASYQUERY


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Mỗi thông tin loại ~2~ đều có thể chuyển thành thông tin loại ~1~ bằng cách thực hiện ngược lại thông tin bị sai kia.

Ví dụ: thông tin thứ ~3~ yêu cầu tăng các phần tử trong đoạn [~1~, ~2~] thêm ~1~ đơn vị. Thông tin thứ ~5~ nói rằng thông tin thứ ~3~ là thông tin sai, vậy thông tin thứ ~5~ có thể chuyển thành: giảm các phần tử trong đoạn [~1~, ~2~] đi ~1~ đơn vị.

Bài toán trở thành một bài cấu trúc dữ liệu cơ bản, có thể dùng Segment Tree hoặc cây BIT để giải.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.