1

My First Blog - Một bài toán Hash

posted on Oct. 30, 2021, 11:59 p.m.

A. Tìm xâu

Cho 2 xâu A, B độ dài không vượt quá ~10^6~. Đưa ra những vị trí xuất hiện xâu A trong xâu B.

Input

Dòng đầu chứa xâu A

Dòng hai chứa xâu B

Output

Dòng đầu chứa số k là số vị trí xuất hiện xâu A trong xâu B.

Dòng 2 chứa k số nguyên tăng dần xác định k vị trí xuất hiện A trong B

Example

Input

viet
vietnamnamvietviet

Output

3
1 11 15

Hướng dẫn

Hoàn toàn có thể làm trâu bài toán này với độ phức tạp ~O(n*m)~ cùng hàm ~find()~ trong thư viện

Tuy nhiên với thuật toán Hash String thì chỉ cần khởi tạo mã Hash trong ~O(m+n)~ và kiểm tra trong thời gian tuyến tính

Code

#include <bits/stdc++.h>
#define Task ""
#define up(i,a,b) for (int i = (a); i <= (b); i++)
#define base 311
using namespace std;

const int maxn = 10000001;
const int MOD = 1e9 + 7;
const long long MM = 1ll*MOD*MOD;

long long H[maxn];
long long B[maxn];
string a,b;
int n,m;

long long gethash(int u, int v){
  return (B[v] - B[u-1]*H[n] + MM) % MOD;
}

signed main (){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);

  cin >> b >> a;
  n = a.size();
  m = b.size();
  a = '@' + a;
  b = '@' + b;

  long long hashA = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++){
    hashA = (hashA*base + a[i]) % MOD;
  } // Hash code of string a

  H[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= m; i++){
    B[i] = (B[i-1]*base + b[i]) % MOD;
    // Hash code of substrings from 1 to i in b
    H[i] = (H[i-1]*base) % MOD;
    // Decryptor
  }

  for (int v = n; v <= m; v++){
    int u = v - n + 1;
    if (gethash(u, v) == hashA){
      cout << u << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.