6

Spoiler trong phần comment

posted on April 30, 2021, 4:08 p.m.

VNOJ đã thêm spoiler syntax cho phần comment. Bây giờ bạn có thể "ẩn" comment của bạn sau một lớp spoiler để tránh spoil mọi người.

Để cho một đoạn chữ vào spoiler, bạn chỉ cần chèn >! vào đầu mỗi dòng.


Ví dụ 1:

Comment bạn viết:

Spoiler cho bài A + B;
>! Bạn cần dùng toán tử +

Comment được hiển thị:

Spoiler cho bài A + B;

Bạn cần dùng toán tử +


Các spoiler cũng có thể được lồng vào nhau:

Ví dụ 2:

Comment bạn viết:

Spoiler cho bài A + B;
>! Bạn cần dùng toán tử +
>!
>! >! Và in ra A+B
>!
>! Thế là xong bài!

Comment được hiển thị:

Spoiler cho bài A + B;

Bạn cần dùng toán tử +

Và in ra A+B

Thế là xong bài!


Ngoài ra VNOJ cũng đã thiết lập nội quy comment nhằm giữ cho môi trường comment luôn luôn tích cực.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.