18

Hệ thống điểm làm bài

posted on April 19, 2021, 4:25 p.m.

Hệ thống tính điểm làm bài cũ của VNOI (lấy tổng điểm tất cả các bài) "thiên vị" những bạn cày nhiều bài dễ và làm thiệt thòi các bạn khác dành nhiều thời gian nghĩ bài khó. VNOI muốn dùng hệ thống tính điểm mới nhằm khắc phục tình trạng này.

Cách tính điểm

Điểm làm bài của bạn sẽ được tính theo công thức

$$ D + C $$

trong đó:

 • ~ D ~ tượng trưng cho độ khó của các bài bạn làm,
 • ~ C ~ tượng trưng cho độ chăm làm bài của bạn.
Điểm từ độ khó của bài làm được ~ D ~

Hệ thống sẽ lấy tổng điểm có trọng số của ~ 300 ~ bài có điểm cao nhất bạn kiếm được để xét. Bài điểm cao thứ ~i~ sẽ cộng ~0.98514^i \times (\text{điểm bạn kiếm được})~ vào điểm làm bài của bạn.

Nói cách khác, nếu gọi ~ S ~ là danh sách ~ 300 ~ bài có điểm cao nhất bạn kiếm được, sắp xếp theo thứ tự giảm dần, thì bạn sẽ được

$$D = \sum_{i=0}^{min(|S|, 300) - 1} 0.98514^i \times S[i]$$

Công thức này hoạt động thế nào? Bài có điểm cao thứ:

 • ~ 1 ~: được cộng thẳng điểm bạn kiếm được vào ~ D ~
 • ~ 10 ~: có trọng số ~ \approx 0.87 ~
 • ~ 50 ~: có trọng số ~ \approx 0.48 ~
 • ~ 100 ~: có trọng số ~ \approx 0.25 ~
 • ~ 200 ~: có trọng số ~ \approx 0.05 ~
 • ~ 300 ~: có trọng số ~ \approx 0.01 ~
Điểm từ độ chăm làm bài ~ C ~

Gọi ~ N ~ là số bài bạn đã AC. Bạn sẽ được cộng

$$C = 0.05 \times N$$

điểm vào điểm làm bài.

Công thức này hoạt động thế nào? Nếu bạn AC:

 • ~ 10 ~ bài: ~ C = 0.5 ~
 • ~ 100 ~ bài: ~ C = 5 ~
 • ~ 500 ~ bài: ~ C = 25 ~

Làm thế nào để xem cơ cấu điểm làm bài của bạn?

Bạn có thể xem danh sách ~ 300 ~ bài tốt nhật của bạn và cách chúng cộng điểm trong hồ sơ của bạn, tab "Thống kê".

Sample image

Tại sao điểm làm bài của bạn bị đổi?

Hiện tại có một vài bài trên OJ có điểm không phản ánh đúng độ khó của bài. VNOI có thể sửa điểm của bài và tính lại điểm của mọi người.


Comments

Please read the guidelines before commenting.