Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.9% 1021
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 33.9% 155
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 20.7% 174
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 26.4% 74
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 65
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.4% 62
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.8% 99
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.3% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.9% 53
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Dytechlab 1.30 29.5% 12
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Dytechlab 1.00 49.3% 30
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 23.1% 5
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Dytechlab 0.30 41.7% 10
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Dytechlab 0.30 32.3% 134
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 42.9% 10
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Dytechlab 0.30 26.3% 45
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 0.01 22.2% 1
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 15.9% 7
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.01 41.9% 96
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 53.1% 66
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 32.8% 18
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.8% 226
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.01 37.0% 120
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 0.01 12.5% 1
rmq_board Bảng Educational 2.00 16.6% 49
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.00 29.5% 69
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 55.8% 197
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 46.7% 69
rmq_torture Fill in the blanks Educational 1.00 20.2% 21
rmq_kbracket Dãy ngoặc bậc K Educational 0.50 20.9% 38
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.6% 128
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.30 23.9% 56
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.02 19.1% 76
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.30 29.7% 40
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 17.7% 53
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.01 27.7% 67
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.01 31.2% 97
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.5% 20
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 19.8% 42
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.01 5.0% 27
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.01 23.8% 38
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 69.6% 52
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.3% 524
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1