Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1.00 27.6% 16
cf_edu2c Codeforces Educational 2C - Make Palindrome Educational Codeforces 0.20 47.1% 131
cf_edu2d Codeforces Educational 2D - Area of Two Circles' Intersection Educational Codeforces 0.40 31.8% 43
cf_edu2e Codeforces Educational 2E - Lomsat gelral Educational Codeforces 0.60 39.8% 119
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1.00 42.6% 25
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0.30 32.4% 76
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0.40 31.8% 61
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0.60 44.2% 100
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0.70 32.5% 33
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.3% 475
chatchit Chat chit OI Style 0.12 38.4% 115
cheap Heap Counting ICPC 1.67 59.1% 13
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 37.3% 144
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 48.1% 284
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 6.4% 7
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 37.2% 91
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 33.6% 72
cijevi Cijevi ICPC 0.43 51.4% 16
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 49.0% 79
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 44.2% 28
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 41.6% 90
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.0% 25
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 15.1% 33
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 31.8% 47
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 47.1% 6
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 20.8% 29
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 81.6% 269
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 71.9% 20
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 8.7% 22
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.9% 94
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 46.1% 94
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 35.3% 30
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 29.1% 38
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 21.1% 18
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.3% 75
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 50.8% 180
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 60.0% 3
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 10.3% 28
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 39.4% 59
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 80.6% 254
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 56.7% 65
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 30.4% 201
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 32.1% 6
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 18.7% 14
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 17.6% 57
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 43.5% 59
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 44.4% 147