Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 28.4% 244
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.4% 244
fc131_hurrybird Free Contest 131 - HURRYBIRD Free Contest 1.10 27.9% 243
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 47.7% 243
fct037_gmt Free Contest Testing Round 37 - GMT Free Contest 0.70 31.0% 242
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 41.3% 241
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 73.2% 241
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.9% 241
fcb032_socola Beginner Free Contest 32 - SOCOLA Free Contest 0.13 39.6% 240
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 51.1% 240
demso Đếm số OI Style 0.36 33.8% 239
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.4% 239
fcb032_count Beginner Free Contest 32 - COUNT Free Contest 0.35 25.4% 238
fct005_test1 Free Contest Testing Round 5 - TEST1 Free Contest 0.80 54.1% 238
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 43.9% 238
fct032_lcmpair Free Contest Testing Round 32 - LCMPAIR Free Contest 0.70 42.2% 238
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.7% 237
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 40.7% 235
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.7% 235
bedao_r01_grade Bedao Regular Contest 01 - GRADE Bedao Contest 0.40 42.7% 234
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 59.2% 234
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.6% 233
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 46.4% 233
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.1% 233
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.9% 232
fct018_sub Free Contest Testing Round 18 - SUB Free Contest 0.23 38.4% 232
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.4% 232
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 74.0% 232
fcb048_rhombus Beginner Free Contest 48 - RHOMBUS Free Contest 0.20 41.8% 232
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.9% 231
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 61.0% 231
bedao_r03_prime Bedao Regular Contest 03 - PRIME Bedao Contest 0.40 29.7% 231
fcb041_onedivk Beginner Free Contest 41 - ONEDIVK Free Contest 0.20 25.7% 231
bedao_r07_mtcat Bedao Regular Contest 07 - MTCAT Bedao Contest 0.40 20.8% 231
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.4% 230
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 48.2% 230
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.80 33.1% 230
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.5% 229
fcb005_metting Beginner Free Contest 5 - METTING Free Contest 0.10 66.0% 229
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 25.1% 229
icpc22_mb_b ICPC 2022 miền Bắc - B: MOVE ICPC 0.30 33.1% 229
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.9% 228
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.7% 227
fct026_specpair Free Contest Testing Round 26 - SPECPAIR Free Contest 0.70 26.8% 227
c11water Đọng nước OI Style 0.41 34.7% 226
kquery2 K-query II ICPC 1.01 21.1% 226
fc128_strict Free Contest 128 - STRICT Free Contest 0.34 48.1% 226
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.8% 226
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 71.6% 225
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 8.9% 225