Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nk05ordr Trật tự ICPC 0.80 13.1% 25
nka1 A1 OI Style 0.76 40.0% 15
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 13.6% 3
nkbracke Dãy ngoặc đúng ICPC 0.60 39.9% 95
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 28.0% 28
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 100.0% 2
nkcomp Quản lý công ty OI Style 1.05 39.8% 30
nkdist Distance OI Style 1.95 33.3% 1
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 3
nkleaves Leaves OI Style 0.94 46.2% 69
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 40.9% 43
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 0.0% 0
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 47.4% 30
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 15.8% 2
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 40.0% 2
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 23.3% 6
nkpano Billboard painting OI Style 0.67 32.4% 18
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 15.4% 4
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 20.5% 14
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkset Dãy số OI Style 1.82 11.3% 13
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 73.7% 26
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 68.0% 5
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 39.8% 33
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 11.9% 7
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 10.0% 2
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 44.0% 11
numvn Multiples ICPC 1.23 40.4% 16
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 34.1% 47
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
otoci OTOCI ICPC 1.14 30.2% 23
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 31.6% 6
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 43.3% 11
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 19.7% 4
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 20.8% 86
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 25.0% 2
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 53.3% 12
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 42.1% 62
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.3% 6
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 33.3% 2
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 42.9% 2
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 22.2% 2
per Hoán vị ICPC 0.66 50.0% 3
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 8.8% 3
periodni Periodni ICPC 1.57 0.0% 0