Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nk05ordr Trật tự ICPC 0.80 13.9% 36
nka1 A1 OI Style 0.76 38.5% 22
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 15.7% 19
nkbracke Dãy ngoặc đúng ICPC 0.60 39.3% 135
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 20.3% 47
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 66.7% 2
nkcomp Quản lý công ty OI Style 1.05 30.1% 44
nkdist Distance OI Style 1.95 6.3% 2
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 4
nkleaves Leaves OI Style 0.94 44.2% 112
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 37.0% 68
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 0.0% 0
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 50.0% 50
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 20.0% 10
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 33.3% 2
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 24.5% 10
nkpano Billboard painting OI Style 0.67 35.0% 36
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 8.6% 3
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 20.5% 14
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkset Dãy số OI Style 1.82 12.9% 25
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 64.8% 43
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 69.2% 6
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 38.5% 59
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 20.0% 6
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
numvn Multiples ICPC 1.23 37.3% 21
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 36.5% 57
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 19.1% 28
otoci OTOCI ICPC 1.14 36.6% 36
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 22.4% 11
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 33.9% 19
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 13.5% 4
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 18.9% 112
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 25.0% 2
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 28.4% 28
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 42.9% 73
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.8% 7
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.7% 11
per Hoán vị ICPC 0.66 30.8% 4
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 10.0% 4
periodni Periodni ICPC 1.57 36.7% 8