Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 45.5% 514
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.4% 514
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 58.4% 514
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 36.8% 512
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 51.6% 511
hp_thpt_21_b HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 11.2% 511
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 23.1% 510
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 26.4% 509
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.1% 509
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 22.4% 507
nkpolice Police OI Style 0.47 28.1% 507
hbtlca dynamic LCA ICPC 0.38 22.6% 506
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.7% 506
bedao_r17_b Bedao Regular Contest 17 - Lona và số nguyên tố Bedao Contest 0.20 23.3% 506
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 26.0% 501
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.8% 498
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 51.2% 498
fc075_fprime Free Contest 75 - FPRIME Free Contest 0.40 20.6% 498
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.7% 498
fcb053_abc Beginner Free Contest 53 - ABC Free Contest 0.20 35.0% 498
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 44.5% 497
fct046_bcount Free Contest Testing Round 46 - BCOUNT Free Contest 0.70 57.9% 496
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 41.5% 495
icpc23_national_a ICPC 2023 vòng Quốc gia - A: Angry Birbs ICPC 0.01 45.8% 494
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 45.4% 493
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.4% 493
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 46.2% 491
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 79.5% 491
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 70.8% 491
bedao_m15_robot Bedao Mini Contest 15 - ROBOT Bedao Contest 0.40 27.9% 491
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.7% 490
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 60.4% 489
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 26.9% 488
vector Tổng vector ICPC 0.14 32.0% 487
fct005_test1 Free Contest Testing Round 5 - TEST1 Free Contest 0.80 54.7% 487
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 50.1% 485
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường Olympic 30/4 0.40 63.2% 485
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 17.0% 484
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 67.7% 484
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 21.5% 483
fc150_height Free Contest 150 - HEIGHT Free Contest 0.70 67.0% 483
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 48.6% 480
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 21.5% 480
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Truy vết Olympic Sinh Viên 0.10 19.3% 479
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 26.8% 479
voi17_fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.6% 474
bedao_g13_a Bedao Grand Contest 13 - SHOPPING Bedao Contest 0.20 27.6% 474
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 25.1% 473
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 63.6% 473
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 38.3% 471