Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 69.1% 306
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - TRUY VẾT Olympic Sinh Viên 1.00 19.7% 306
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.0% 305
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 41.9% 303
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.1% 303
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 61.4% 303
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 27.9% 302
fct025_dance Free Contest Testing Round 25 - DANCE Free Contest 0.70 22.7% 300
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.4% 299
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.7% 299
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 18.0% 299
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.0% 298
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.7% 297
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 25.3% 297
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.1% 297
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 40.9% 295
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.08 43.7% 295
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 22.1% 295
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 22.1% 294
findnum Tìm số OI Style 0.22 34.1% 293
roads Roads ICPC 0.17 24.5% 293
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 48.0% 292
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.5% 292
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 50.1% 292
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.4% 291
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.7% 291
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.7% 290
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 290
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 39.6% 290
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 41.9% 290
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 43.8% 290
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 288
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 31.1% 288
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 53.1% 288
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 33.8% 287
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - QUÂN MÃ Olympic 30/4 0.30 26.7% 287
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 81.7% 285
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 45.0% 285
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.4% 284
icpc21_regional_d Distinctive Number ICPC 0.20 41.5% 284
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.3% 283
bedao_m16_binarysort Bedao Mini Contest 16 - BINARY SORT Bedao Contest 0.10 23.8% 283
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.5% 282
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 43.0% 281
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 71.6% 280
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 53.0% 279
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.7% 279
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.2% 279
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.6% 278
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.5% 278