Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 71.3% 201
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 30.1% 200
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 41.3% 199
nkpolice Police OI Style 0.47 26.0% 199
bedao_r03_prime Bedao Regular Contest 03 - PRIME Bedao Contest 0.40 29.8% 198
icpc21_regional_d Distinctive Number ICPC 0.20 44.4% 197
bedao_r07_mtcat Bedao Regular Contest 07 - MTCAT Bedao Contest 0.40 19.3% 196
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 63.1% 195
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.3% 194
fc128_strict Free Contest 128 - STRICT Free Contest 0.72 47.3% 194
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 57.8% 194
findnum Tìm số OI Style 0.22 35.4% 193
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 54.1% 192
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 40.7% 192
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.4% 191
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 45.3% 191
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.7% 191
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 64.2% 191
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 38.6% 190
fc131_hurrybird Free Contest 131 - HURRYBIRD Free Contest 1.10 26.4% 190
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 21.6% 189
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 49.7% 189
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.4% 188
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 34.0% 188
fcb032_count Beginner Free Contest 32 - COUNT Free Contest 0.50 25.0% 188
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 29.6% 188
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 14.1% 188
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 26.3% 187
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.3% 186
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 85.8% 186
fcb041_onedivk Beginner Free Contest 41 - ONEDIVK Free Contest 0.20 26.8% 186
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 22.4% 185
fcb005_posiprod Beginner Free Contest 5 - POSIPROD Free Contest 0.10 42.4% 185
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 70.2% 185
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.0% 184
fct018_sub Free Contest Testing Round 18 - SUB Free Contest 0.50 36.8% 184
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 32.3% 184
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 29.3% 184
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 40.8% 184
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.4% 183
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.3% 182
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.7% 182
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.3% 182
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 72.4% 182
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 12.5% 182
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 54.7% 181
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.2% 180
icpc21_national_l ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài L: Lucky Pair ICPC 1.10 26.6% 180
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.6% 179
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 35.8% 178