Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 19.2% 15
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 39.4% 57
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 8.0% 20
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 27.2% 135
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 25.0% 5
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.5% 2
fc133_graphgame Free Contest 133 - GRAPHGAME Free Contest 1.50 38.5% 33
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.5% 8
icpc21_mt_l ICPC 2021 miền Trung - Bài L: Watermelon park ICPC 1.50 23.5% 22
icpc21_mb_i ICPC 2021 miền Bắc - Bài I: Gift Box Lottery ICPC 1.50 15.9% 11
icpc21_mb_l ICPC 2021 miền Bắc - Bài L: Subset Counting ICPC 1.50 14.6% 13
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - Bài M: Graph ICPC 1.50 18.5% 5
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - Bài G: Parking ICPC 1.50 16.1% 7
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.6% 58
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài M: Master Chef ICPC 1.50 35.7% 71
icpc21_regional_c Coloring Polygon ICPC 1.50 19.1% 23
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.9% 19
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 4.0% 4
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.8% 51
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
fc_ioipc2022_traffic Free Contest IOI Practice Contest 2022 - TRAFFIC Free Contest 1.50 48.1% 13
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
icpc22_national_m ICPC 2022 vòng Quốc gia - M: Median of Xor Sequence ICPC 1.50 22.4% 17
icpc22_regional_a Aqua ICPC 1.50 38.4% 24
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 52.0% 9
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 46.7% 33
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
landk Mua đất OI Style 1.48 14.4% 12
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 17.1% 6
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 7.9% 2
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 41.3% 15
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 6.7% 2
fc128_signals Free Contest 128 - SIGNALS Free Contest 1.47 26.1% 23
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.46 0.0% 0
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 18.4% 12
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.46 0.0% 0
fc125_daohang Free Contest 125 - DAOHANG Free Contest 1.46 47.4% 36
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 31.8% 3
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 44.4% 8
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
fire Phòng cháy ICPC 1.45 16.3% 4
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 17.4% 4
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.5% 189
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0