Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 25.1% 65
dtgame Tiền bạc luôn là thứ quý giá ICPC 0.39 39.4% 124
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 37.6% 419
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 47.9% 2205
tst18_e Tìm kiếm nhị phân Team Selection Test 0.01 4.6% 2
trie_ddsearch Tìm kiếm động cơ Educational 0.01 4.2% 5
findnum Tìm số OI Style 0.22 30.7% 433
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 43.1% 3597
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.8% 1926
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.2% 382
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 20.0% 107
tht21_ckb_sort Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Sắp xếp Tin học trẻ 0.50 21.1% 95
tht21_ckb_clone Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Thử nghiệm robot Tin học trẻ 0.50 29.7% 43
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 5.0% 13
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 12.2% 86
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 4.4% 2
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 23.1% 12
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.7% 668
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 77
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 27.5% 295
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 28.2% 165
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 33.5% 116
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 26.4% 196
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 15.6% 26
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 14.0% 80
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 26.9% 488
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 17.2% 67
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 37.0% 125
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 46.5% 26
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 5.9% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 33.0% 58
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 20
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 9.6% 418
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 28.2% 40
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 15.3% 8
sec Tin mật OI Style 0.33 46.3% 455
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 11.7% 100
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 21.6% 24
wcalc Tính sai OI Style 0.21 53.9% 231
c11cal Tính toán OI Style 0.49 45.9% 128
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.6% 313
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 63.3% 557
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 24.4% 300
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.30 25.0% 101
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 35.2% 58
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất ICPC 0.56 39.0% 208
tst18_d Tổng ngẫu nhiên Team Selection Test 0.01 0.0% 0
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 24.2% 20
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 46.8% 31
vector Tổng vector ICPC 0.14 32.0% 487