Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 44.3% 31
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 29.0% 6
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 32.6% 12
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 8.9% 4
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 23.1% 5
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 37.1% 44
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 10.8% 67
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 18.5% 39
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 13.3% 67
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.8% 149
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 13.9% 150
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 16.1% 158
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.6% 593
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.5% 441
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.3% 794
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 8.7% 31
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 18.0% 299
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 15.1% 13
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.1% 88
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 14.4% 13
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.9% 228
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 25.3% 70
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.6% 58
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.0% 128
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.7% 32
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 15.5% 80
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 60.2% 46
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.6% 103
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 43.5% 17
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.0% 304
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.1% 6