Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 10.3% 61
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.1% 843
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.2% 204
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.9% 41
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.3% 99
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.5% 1172
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.3% 164
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 193
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 147
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 27.5% 87
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 71
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.8% 64
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 55.0% 100
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 1.70 6.3% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 54
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 16.9% 43
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 33.6% 55
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 57.1% 9
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 19.1% 36
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 80.9% 357
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 73.0% 24
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 9.5% 26
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.7% 108
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 48.4% 121
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 33.6% 37
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 32.0% 50
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 20.6% 20
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.8% 78
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 50.3% 276
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 66.7% 4
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 10.7% 3
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 10.8% 33
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 39.6% 79
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 78.8% 310
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 57.3% 68
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 30.7% 292
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 34.5% 7
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 19.3% 15
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 17.9% 70
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 45.7% 72
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 42.0% 215
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 16.2% 50
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 15.6% 2
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 83.8% 210
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 36.1% 95
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 42.9% 3
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 38.1% 260
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 35.9% 462
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 15.1% 98