Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 80.3% 293
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 18.2% 293
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.9% 293
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 51.8% 292
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.4% 291
bedao_g10_perfect Bedao Grand Contest 10 - PERFECT Bedao Contest 0.55 34.6% 291
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 52.0% 290
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 48.1% 290
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.9% 289
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name Chưa phân loại 0.10 62.6% 289
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 93.6% 288
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 35.8% 288
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 21.7% 287
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 22.2% 287
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 47.9% 284
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 35.3% 284
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.0% 283
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.2% 283
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.6% 283
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Chưa phân loại 0.50 22.8% 283
fct024_tabledel Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL Free Contest 0.70 46.2% 281
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 44.7% 281
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.7% 280
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 54.8% 279
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 76.9% 279
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 41.7% 278
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.7% 278
c11bc2 Robin OI Style 0.24 45.3% 277
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 41.4% 275
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 51.9% 275
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 45.3% 274
fct025_dance Free Contest Testing Round 25 - DANCE Free Contest 0.70 22.3% 274
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.7% 274
icpc21_regional_d Distinctive Number ICPC 0.20 42.0% 274
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.4% 273
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.7% 273
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.5% 272
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 50.2% 272
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 61.6% 272
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 50.3% 271
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.0% 270
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.2% 268
findnum Tìm số OI Style 0.22 35.1% 265
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.7% 265
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.6% 264
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 45.0% 264
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - TRUY VẾT Olympic Sinh Viên 1.00 19.6% 264
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.5% 264
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.2% 263
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 49.6% 263