Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
centre28 CENTRE OI Style 0.17 13.2% 607
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 53.3% 607
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.11 83.4% 607
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.2% 606
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 40.4% 606
hp_thpt_22_b HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 26.0% 604
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 31.7% 601
fc013_odd Free Contest 13 - ODD Free Contest 0.50 47.4% 600
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 35.6% 599
fct055_lamp Free Contest Testing Round 55 - LAMP Free Contest 0.70 55.5% 599
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 41.1% 598
mpilot Pilots ICPC 0.25 32.8% 592
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.2% 587
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 73.0% 587
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.8% 587
bedao_g14_a Bedao Grand Contest 14 - COPRIMEPAIR Bedao Contest 0.10 19.6% 583
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 58.6% 582
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 24.9% 580
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.7% 580
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 26.1% 579
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 48.0% 572
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 47.6% 570
fc149_vacation Free Contest 149 - VACATION Free Contest 0.70 60.3% 568
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 63.2% 562
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 31.3% 562
roads Roads ICPC 0.17 25.5% 561
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - B: Shoes Game ICPC 0.05 56.0% 560
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 34.0% 558
hcm_thpt_21_a HSG THPT TPHCM 2021 - Số trang HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 40.9% 556
fct043_kstrpow Free Contest Testing Round 43 - KSTRPOW Free Contest 0.70 69.8% 554
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - Chia đất Olympic 30/4 0.40 39.9% 553
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 78.2% 553
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 58.0% 552
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 30.4% 551
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.08 45.8% 550
hp_thpt_21_b HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 11.4% 549
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 30.8% 548
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 547
nkpolice Police OI Style 0.47 28.1% 546
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 44.4% 543
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 32.7% 542
fcb021_sumpart Beginner Free Contest 21 - SUMPART Free Contest 0.10 73.1% 539
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 37.9% 538
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 56.4% 538
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 42.5% 538
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 54.8% 537
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.7% 535
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 26.5% 535
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.1% 534
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.4% 533