Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 0.50 31.6% 11
fc094_seqop Free Contest 94 - SEQOP Free Contest 0.50 73.3% 11
fc096_bitquery Free Contest 96 - BITQUERY Free Contest 0.50 23.1% 11
fcb008_inspire Beginner Free Contest 8 - INSPIRE Free Contest 0.54 41.9% 11
fcb014_quaytron Beginner Free Contest 14 - QUAYTRON Free Contest 0.47 22.4% 11
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 65.0% 11
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 81.3% 11
fc129_triangles Free Contest 129 - TRIANGLES Free Contest 0.50 33.3% 11
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 12.9% 11
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 29.5% 11
fc068_candy Free Contest 68 - CANDY Free Contest 1.31 48.9% 11
fc105_count2 Free Contest 105 - COUNT2 Free Contest 0.80 35.3% 11
icpc21_beta_c ICPC Practice Contest 2021 - C: Camp ICPC 1.00 21.3% 11
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Day 2 - Task 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 32.7% 11
bedao_g10_number Bedao Grand Contest 10 - NUMBER Bedao Contest 0.80 2.4% 11
icpc22_mn_i ICPC 2022 miền Nam - I: Metro and Buses ICPC 1.70 16.4% 11
bedao_r12_xorperm Bedao Regular Contest 12 - XORPERM Bedao Contest 0.60 20.2% 11
icpc22_regional_h ICPC 2022 vòng Regional - H: Hardest Problem ICPC 2.00 40.9% 11
icpc19_national_b ICPC 2019 vòng Quốc gia - B: Breaking Cake ICPC 1.00 47.8% 11
icpc19_regional_d ICPC 2019 vòng Regional - D: Dating Time ICPC 0.30 54.2% 11
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 6.3% 11
ioi23_day1_soccer IOI 2023 - Day 1 - Task 3 - Soccer Stadium International Olympiad in Informatics 1.90 21.2% 11
ioi23_day2_beechtree IOI 2023 - Day 2 - Task 1 - Beech Tree International Olympiad in Informatics 1.90 23.1% 11
tst18_b Đèn trang trí Team Selection Test 0.01 16.9% 11
euler_l Trường đua xe Educational 0.01 29.1% 11
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 44.0% 10
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 34.3% 10
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 46.2% 10
hspc14f Giải thưởng ICPC 1.10 50.0% 10
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 54.5% 10
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.9% 10
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10
place PLACE OI Style 0.68 48.1% 10
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 9.8% 10
slikar Slikar ICPC 0.58 37.5% 10
tablic Tablica ICPC 0.34 69.6% 10
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 20.2% 10
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 39.3% 10
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 43.5% 10
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 10
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 53.6% 10
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 78.6% 10
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 1.70 6.3% 10
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 13.5% 10
fc003_ninja Free Contest 3 - NINJA Free Contest 0.50 10.1% 10
fc004_billboard8 Free Contest 4 - BILLBOARD8 Free Contest 0.66 47.6% 10
fc011_brackets Free Contest 11 - BRACKETS Free Contest 0.50 37.0% 10
fc015_leastturn Free Contest 15 - LEASTTURN Free Contest 0.50 17.4% 10
fc017_roads Free Contest 17 - ROADS Free Contest 0.50 43.5% 10
fc019_run Free Contest 19 - RUN Free Contest 0.50 54.5% 10