Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
tht21_ckb_sort Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Sắp xếp Tin học trẻ 0.50 23.5% 74
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 13.2% 56
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 24.2% 8
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 30.1% 222
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.0% 419
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.2% 60
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 27.2% 160
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 27.2% 136
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 35.1% 95
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 347
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 17.7% 21
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 14.6% 56
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 15.8% 50
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.6% 97
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.7% 23
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 39.0% 46
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 18
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.0% 233
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 29.6% 14
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 35.3% 40
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 44.8% 1112
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 26.1% 23
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.9% 14
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 58.8% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.0% 11
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 43.5% 10
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.7% 49
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.9% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 26.7% 28
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 16.2% 26
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 22
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 14.3% 5
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 22.2% 12
tpcpplar Popular ICPC 1.33 35.1% 12
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 21.8% 255
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 66
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.4% 138
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.3% 40
treek Tree counting ICPC 1.51 19.5% 13
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.2% 70