Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 66.7% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 28.6% 2
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 18.2% 2
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 33.3% 2
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 2
word01 Từ ICPC 1.29 10.5% 2
xor Phép Xor ICPC 1.05 33.3% 2
ioi21_dungeons IOI 2021 - Ngày 2 - Bài 2 - Dungeons Game International Olympiad in Informatics 1.00 2.3% 2
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 100.0% 2
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 12.5% 2
fc010_afarm Free Contest 10 - AFARM Free Contest 0.50 30.0% 2
fct002_diamond Free Contest Testing Round 2 - DIAMOND Free Contest 0.50 50.0% 2
fc022_rook2 Free Contest 22 - ROOK2 Free Contest 0.50 12.1% 2
fc023_lightson Free Contest 23 - LIGHTSON Free Contest 0.50 11.1% 2
fc028_checkers Free Contest 28 - CHECKERS Free Contest 0.50 40.0% 2
fc029_trip Free Contest 29 - TRIP Free Contest 0.50 7.8% 2
fc030_stair Free Contest 30 - STAIR Free Contest 0.50 66.7% 2
fc030_greetings Free Contest 30 - GREETINGS Free Contest 0.50 28.6% 2
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 15.4% 2
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 6.7% 2
fc046_cutcakee Free Contest 46 - CUTCAKEE Free Contest 0.70 100.0% 2
fc052_trontim Free Contest 52 - TRONTIM Free Contest 0.96 20.0% 2
fc056_matrix Free Contest 56 - MATRIX Free Contest 0.50 66.7% 2
fc062_connect Free Contest 62 - CONNECT Free Contest 1.40 33.3% 2
fc_pretst2018_2_muldigits Free Contest PreTST 2018 #2 - MULDIGITS Free Contest 1.11 18.2% 2
fc087_cntx Free Contest 87 - CNTX Free Contest 0.50 33.3% 2
fc094_seqop Free Contest 94 - SEQOP Free Contest 0.50 50.0% 2
fc096_tugwar Free Contest 96 - TUGWAR Free Contest 0.50 66.7% 2
fc099_gcut Free Contest 99 - GCUT Free Contest 0.50 16.7% 2
fc115_landmark Free Contest 115 - LANDMARK Free Contest 0.50 66.7% 2
fc116_grace Free Contest 116 - GRACE Free Contest 0.50 15.4% 2
fc_fyt_day1_turtlepool Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - TURTLEPOOL Free Contest 0.50 100.0% 2
fct007_seqop Free Contest Testing Round 7 - SEQOP Free Contest 0.50 40.0% 2
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.0% 2
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 1.81 7.4% 2
fc080_groups Free Contest 80 - GROUPS Free Contest 0.80 4.5% 2
fct005_cut Free Contest Testing Round 5 - CUT Free Contest 0.80 50.0% 2
fc104_defense Free Contest 104 - DEFENSE Free Contest 0.80 50.0% 2
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.66 13.3% 2
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.66 9.5% 2
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.4% 2
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 1.0% 2
bedao_r05_sqrsum Bedao Regular Contest 05 - SQRSUM Bedao Contest 1.00 16.1% 2
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 2.7% 2
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 3.3% 2