Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 46.0% 26
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 37.6% 70
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 42.3% 140
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 37.8% 99
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 74.9% 294
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.3% 164
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 42.8% 365
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Chưa phân loại 0.10 43.2% 798
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Chưa phân loại 0.10 49.0% 780
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 35.0% 490
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 45.3% 191
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.2% 369
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 71.3% 201
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.7% 191
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 351
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.8% 363
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.4% 312
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.8% 757
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 51.4% 401
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.4% 437
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.7% 446
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 50.9% 311
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.3% 359
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.9% 229
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.8% 488
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 1073
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.7% 311
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.8% 434
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.9% 515
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.7% 173
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 52.2% 617
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 34.7% 163
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 64.2% 678
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.8% 208
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.4% 729
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.5% 300
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 37.6% 223
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.7% 782
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 52.0% 852
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 33.7% 686
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.0% 143
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 72.9% 151
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.6% 790
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 34.9% 509
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.3% 645
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 763
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 885
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.6% 665
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.2% 357
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 28.3% 27