Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb050_goal Beginner Free Contest 50 - GOAL Free Contest 0.20 20.7% 99
fcb050_camping Beginner Free Contest 50 - CAMPING Free Contest 0.20 37.2% 121
fcb050_maxdivi Beginner Free Contest 50 - MAXDIVI Free Contest 0.20 29.1% 89
potato Ăn khoai ICPC 0.19 42.9% 90
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 24.6% 201
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 38.5% 105
fc004_diningb Free Contest 4 - DININGB Free Contest 0.19 40.3% 24
fc075_evenpal Free Contest 75 - EVENPAL Free Contest 0.19 64.2% 75
fcb031_sqfree Beginner Free Contest 31 - SQFREE Free Contest 0.19 21.3% 77
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.19 59.8% 275
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 48.2% 130
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.5% 79
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.8% 267
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 21.8% 30
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.3% 450
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 40.9% 295
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 33.8% 74
mblast BLAST ICPC 0.18 64.6% 164
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.5% 485
nkbus Bus OI Style 0.18 47.0% 143
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.0% 160
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 29.6% 138
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.9% 182
spseq Sequences ICPC 0.18 34.7% 526
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 29.6% 14
fc051_house Free Contest 51 - HOUSE Free Contest 0.18 40.5% 147
fc070_function Free Contest 70 - FUNCTION Free Contest 0.18 63.3% 222
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 38.8% 391
fc100_beautarr Free Contest 100 - BEAUTARR Free Contest 0.18 40.9% 174
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 30.5% 276
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.6% 278
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 41.8% 91
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.1% 75
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 41.4% 76
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.2% 436
roads Roads ICPC 0.17 24.5% 293
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 290
fcb032_fnhouses Beginner Free Contest 32 - FNHOUSES Free Contest 0.17 38.8% 137
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 61.4% 303
cond Quan hệ ICPC 0.16 48.8% 159
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 22.3% 541
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.7% 297
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.5% 292
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 63.2% 386
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.0% 400
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.7% 94
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 288
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.9% 363
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.4% 464