Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 17.9% 270
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 17.9% 2380
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 17.9% 5
bedao_r02_pxor Bedao Regular Contest 02 - PXOR Bedao Contest 0.60 17.8% 62
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 17.8% 119
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 17.8% 10
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 17.8% 191
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.8% 108
fc087_chocolate Free Contest 87 - CHOCOLATE Free Contest 0.50 17.8% 13
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 17.8% 68
icpc21_mt_d ICPC 2021 miền Trung - D: Image Filtering ICPC 1.70 17.8% 10
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 17.8% 118
joisc13_construction JOI Spring Camp 2013 Day 2 - Construction Japan OI 1.00 17.8% 21
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.7% 668
fc022_sum Free Contest 22 - SUM Free Contest 0.50 17.7% 25
bedao_oi2_a Bedao OI Contest 2 - Câu cá Bedao Contest 0.50 17.7% 131
sqrt_g Vua Kẹo Educational 0.70 17.7% 25
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.7% 120
bedao_g13_f Bedao Grand Contest 13 - MAGICSHOP Bedao Contest 1.50 17.7% 17
bedao_r12_3m0j1 Bedao Regular Contest 12 - 3M0J1 Bedao Contest 0.40 17.7% 123
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 17.7% 117
fcb014_aurora Beginner Free Contest 14 - AURORA Free Contest 0.70 17.6% 6
fct008_lis Free Contest Testing Round 8 - LIS Free Contest 0.87 17.6% 30
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 17.6% 314
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 17.6% 68
bedao_r15_symmetry Bedao Regular Contest 15 - SYMMETRY Bedao Contest 0.30 17.5% 298
fcb005_lcmseq Beginner Free Contest 5 - LCMSEQ Free Contest 0.10 17.5% 49
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.5% 88
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 17.5% 7
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 17.5% 1075
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.50 17.4% 24
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.4% 107
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.4% 119
kiengraphgame Kiên và trò chơi trên đồ thị TST Training 1.00 17.4% 24
hello22_maxval Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.20 17.4% 298
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 17.4% 61
trie_kxor KXOR Educational 0.01 17.4% 39
c11str String ICPC 0.94 17.4% 17
fc015_leastturn Free Contest 15 - LEASTTURN Free Contest 0.50 17.4% 10
bedao_r15_bittest Bedao Regular Contest 15 - BITTEST Bedao Contest 0.60 17.3% 102
fc127_robot Free Contest 127 - ROBOT Free Contest 0.58 17.3% 84
bedao_m13_fracpath Bedao Mini Contest 13 - FRACPATH Bedao Contest 0.25 17.3% 70
c11fbr Free Bracket OI Style 1.14 17.3% 11
cp Số chính phương ICPC 0.78 17.3% 43
fc090_combcal Free Contest 90 - COMBCAL Free Contest 1.50 17.3% 9
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 17.3% 8
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 17.3% 601
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 17.3% 87
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 17.2% 12
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - M: Graph ICPC 1.50 17.2% 5