Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 17.7% 21
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 15.9% 53
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 327
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 15.7% 49
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.3% 93
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.0% 22
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 37.9% 45
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.7% 16
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.5% 220
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
maxval Giá trị lớn nhất TST Training 1.00 29.7% 8
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
housebreak Khủng bố TST Training 1.00 24.4% 19
kiengraphgame Kiên và trò chơi trên đồ thị TST Training 1.00 17.6% 23
kienstring Kiên và xâu TST Training 1.00 44.1% 47
kiengraph Kiên và đồ thị TST Training 1.00 19.3% 52
ninjaioi Ninja TST Training 1.00 10.2% 18
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
rrdomino RR và domino TST Training 1.00 28.8% 32
freenumbers Số tự do TST Training 1.00 36.4% 4
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 30.4% 44
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 33.6% 27
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.0% 63
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 38.1% 342
draw Draw Chưa phân loại 1.00 30.8% 12
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 73.3% 7
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.8% 51
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.2% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 18
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 65.3% 109
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 48.5% 11
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.2% 11
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 24.7% 17
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 33.1% 41
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 59.4% 111
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 32.9% 88
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.1% 77
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 33.9% 59
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 43.4% 46
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 30.7% 51
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 37.6% 105
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6