Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.8% 107
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 30.4% 21
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 13.5% 4
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 18.8% 143
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 25.2% 1010
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 44.6% 299
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 18.2% 2
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.5% 100
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 28.4% 332
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.2% 228
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 31.5% 19
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 31.3% 52
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 42.2% 86
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 8.4% 8
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.9% 254
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 8.3% 4
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.9% 268
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.1% 12
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 22.7% 105
per Hoán vị ICPC 0.66 30.8% 4
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 15.9% 6
periodnb PERIOD OI Style 0.50 39.7% 48
periodni Periodni ICPC 1.57 40.0% 13
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 37.5% 3
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 85.7% 6
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 34.1% 13
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.2% 222
pk11e Queen Game ICPC 1.67 9.7% 3
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 60.0% 3
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 46.2% 9
plahte PLAHTE ICPC 1.60 10.7% 3
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 41.9% 2772
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 33.3% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 66.7% 2
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 10.3% 3
post A cộng B ICPC 0.01 66.7% 5174
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 32.3% 136
potato Ăn khoai ICPC 0.19 44.4% 104
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.7% 608
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.4% 97
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 12.8% 104
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 18.9% 127