Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
mele3 MELE3 ICPC 0.44 52.5% 28
message Truyền tin ICPC 0.10 42.9% 664
meterain Mưa thiên thạch ICPC 0.26 30.4% 197
mfish Catch Fish ICPC 0.46 29.8% 44
military Câu chuyện người lính ICPC 0.44 18.1% 163
mincost Luồng với chi phí nhỏ nhất ICPC 0.34 41.4% 72
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.1% 212
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.2% 844
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.0% 503
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 436
mjourney Journey with Pigs ICPC 0.28 71.4% 6
mlaserp Laser Phones ICPC 0.20 40.8% 35
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.6% 356
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC 0.49 86.7% 20
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 67.0% 179
mmmgame M & M Game ICPC 0.41 46.5% 58
mmod29 CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 ICPC 0.28 75.0% 64
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 48.0% 12
mnered NERED ICPC 0.36 83.9% 20
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 37.5% 133
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 64.3% 7
mpilot Pilots ICPC 0.25 34.5% 315
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.2% 255
mprime1 Sum of Primes ICPC 0.14 52.0% 102
mrecaman Recaman's Sequence ICPC 0.12 47.6% 89
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 41.4% 55
mreplbrc Counting The Way of Bracket Replacement ICPC 0.51 29.4% 38
mse06h Japan ICPC 0.28 26.8% 89
mse07b Double Queue ICPC 0.28 58.1% 120
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 45.9% 225
mstring String problem ICPC 0.49 48.0% 39
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.8% 220
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.6% 325
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 32.8% 191
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 36.6% 176
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 66.7% 19
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.4% 495
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.7% 241
nk05dsrt Sa mạc ICPC 0.33 34.2% 49
nk05mnim Bốc sỏi ICPC 0.27 38.8% 96
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.8% 93
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.3% 1166
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.7% 240
nkbus Bus OI Style 0.18 47.4% 127
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 63.1% 842
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 27.3% 27
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 880
nkcnt1 Em tập đếm 1 OI Style 0.37 33.6% 45
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 29.5% 19
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.7% 267