Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
rect1 Các hình chữ nhật ICPC 0.65 28.6% 3
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 25.0% 3
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 18.8% 3
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.8% 3
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 15.0% 3
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 23.1% 3
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 14.3% 3
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 14.3% 3
fc001_keyboard Free Contest 1 - KEYBOARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc002_apple Free Contest 2 - APPLE Free Contest 0.50 42.9% 3
fc003_numere Free Contest 3 - NUMERE Free Contest 0.50 21.4% 3
fc003_naming Free Contest 3 - NAMING Free Contest 0.50 25.0% 3
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 11.8% 3
fc003_ninja Free Contest 3 - NINJA Free Contest 0.50 23.1% 3
fc003_number Free Contest 3 - NUMBER Free Contest 0.50 27.3% 3
fc017_sqgarden Free Contest 17 - SQGARDEN Free Contest 0.50 29.4% 3
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 11.5% 3
fc017_roads Free Contest 17 - ROADS Free Contest 0.50 30.0% 3
fc018_a007 Free Contest 18 - A007 Free Contest 0.50 14.8% 3
fc018_photo Free Contest 18 - PHOTO Free Contest 0.50 20.0% 3
fc020_barons Free Contest 20 - BARONS Free Contest 0.50 8.3% 3
fc021_btn2 Free Contest 21 - BTN2 Free Contest 0.50 17.8% 3
fc024_perimeter Free Contest 24 - PERIMETER Free Contest 0.50 9.1% 3
fc025_brocard Free Contest 25 - BROCARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 1.01 10.0% 3
fc053_fj Free Contest 53 - FJ Free Contest 1.09 33.3% 3
fc053_sequences Free Contest 53 - SEQUENCES Free Contest 1.36 27.3% 3
fc057_thupham Free Contest 57 - THUPHAM Free Contest 1.42 44.4% 3
fc076_reflect Free Contest 76 - REFLECT Free Contest 1.18 75.0% 3
fcb002_square Beginner Free Contest 2 - SQUARE Free Contest 0.64 6.3% 3
fc097_javahash Free Contest 97 - JAVAHASH Free Contest 0.50 30.0% 3
fc102_schedule Free Contest 102 - SCHEDULE Free Contest 0.50 17.6% 3
fct006_equal Free Contest Testing Round 6 - EQUAL Free Contest 0.50 30.0% 3
fcb018_fillblank Beginner Free Contest 18 - FILLBLANK Free Contest 0.10 15.0% 3
fc121_restoring Free Contest 121 - RESTORING Free Contest 0.50 23.1% 3
fct007_seqop Free Contest Testing Round 7 - SEQOP Free Contest 0.50 100.0% 3
fct007_rbpoints Free Contest Testing Round 7 - RBPOINTS Free Contest 0.50 28.6% 3
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.3% 3
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 43.8% 3
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3