Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 233
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.5% 450
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.5% 428
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 44.4% 231
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.4% 314
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 40.3% 106
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.7% 419
kmin KMIN OI Style 0.11 33.6% 292
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 38.5% 113
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 41.6% 232
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.3% 666
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 42.8% 574
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.1% 606
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 59.8% 56
fcb031_marec Beginner Free Contest 31 - MAREC Free Contest 0.11 37.9% 127
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 25.0% 3
fcb010_elevator Beginner Free Contest 10 - ELEVATOR Free Contest 0.11 41.8% 28
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 48.6% 166
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 100.0% 2
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 0.0% 0
fcb011_average Beginner Free Contest 11 - AVERAGE Free Contest 0.11 30.4% 7
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 33.3% 1
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.6% 349
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 54.5% 23
fcb011_aquery2 Beginner Free Contest 11 - AQUERY2 Free Contest 0.11 37.6% 34
fcb012_garden Beginner Free Contest 12 - GARDEN Free Contest 0.11 37.5% 2
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.6% 261
fcb012_clkangle Beginner Free Contest 12 - CLKANGLE Free Contest 0.11 32.5% 26
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 9.7% 3
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 66.1% 38
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 86.3% 299
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 40.0% 2
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 4.6% 7
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 8.8% 3
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 34.3% 93
fcb027_chiakeo Beginner Free Contest 27 - CHIAKEO Free Contest 0.11 28.0% 7
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 53.9% 240
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 25.0% 1
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.11 6.3% 1
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.11 30.6% 85
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.8% 285
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 54.0% 643
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.3% 317
message Truyền tin ICPC 0.10 42.0% 475
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 45.0% 165
nkseq Dãy số OI Style 0.10 33.5% 231
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.7% 163
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.6% 315
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 33.6% 656
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 66.9% 268