Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 25.8% 8
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 28.6% 185
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.5% 341
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.2% 53
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 27.0% 153
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 23.7% 113
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 35.3% 91
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 28.0% 285
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 19.1% 19
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 15.3% 47
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 13.1% 40
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 35.9% 89
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 44.9% 21
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 37.2% 43
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 7.3% 12
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.0% 27
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 12.5% 182
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 24.0% 6
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 31.7% 35
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.3% 670
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 23.6% 22
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.3% 9
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.5% 7
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 42.1% 8
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 12.2% 13
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 2.2% 10
toy Đồ chơi OI Style 1.51 33.3% 1
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 25.8% 14
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 26.3% 10
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 22.9% 7
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 14.8% 4
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 40.0% 2
tpcpplar Popular ICPC 1.33 22.2% 2
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.4% 172
training IOI07 Training OI Style 1.80 66.7% 2
traka TRAKA OI Style 0.88 58.3% 6
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.4% 48
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 100.0% 1
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.0% 103
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.2% 31
treek Tree counting ICPC 1.51 29.6% 7
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 21.4% 32
treenum Tree Num ICPC 0.33 61.5% 7
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 61.3% 14
tres Tresnja ICPC 0.75 31.4% 9