Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.6% 192
fct017_grcolor Free Contest Testing Round 17 - GRCOLOR Free Contest 1.20 55.7% 101
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 55.8% 485
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 56.0% 404
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 56.0% 35
fc004_gather Free Contest 4 - GATHER Free Contest 0.78 56.0% 13
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 56.0% 70
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.0% 409
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 56.1% 21
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 56.1% 20
hspc14j Sàng ICPC 0.33 56.2% 69
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 56.2% 170
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 56.3% 8
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 56.3% 18
fc087_sigra Free Contest 87 - SIGRA Free Contest 0.50 56.3% 8
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 815
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 56.4% 46
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 56.4% 101
fcb046_multidseq Beginner Free Contest 46 - MULTIDSEQ Free Contest 0.20 56.4% 91
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.4% 354
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.4% 196
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.5% 130
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 56.5% 891
fc014_clis Free Contest 14 - CLIS Free Contest 0.50 56.6% 77
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.7% 384
icpc21_regional_m Millionplex ICPC 0.60 56.7% 72
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 56.8% 82
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 56.9% 162
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
mse07b Double Queue ICPC 0.28 57.1% 108
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.45 57.1% 6
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Chưa phân loại 1.30 57.1% 10
icpc21_mt_f ICPC 2021 miền Trung - Bài F: Number of Unique Characters ICPC 0.20 57.2% 109
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational Codeforces 1.20 57.2% 61
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 57.3% 123
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.4% 90
fc115_twoearray Free Contest 115 - TWOEARRAY Free Contest 0.50 57.4% 22
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 57.5% 42
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 57.6% 177
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.7% 341
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 57.7% 203
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.8% 325
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 57.8% 23
fc019_coltri Free Contest 19 - COLTRI Free Contest 0.50 57.8% 24
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 57.8% 130
fc126_knumber Free Contest 126 - K-NUMBER Free Contest 0.50 57.9% 60
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 57.9% 496
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.9% 1432