Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 24.5% 324
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 56.7% 121
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 15.3% 73
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 62.3% 273
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 76.1% 297
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 54.9% 45
fcb043_trickles Beginner Free Contest 43 - TRICKLES Free Contest 0.20 37.7% 34
fcb043_giftarr Beginner Free Contest 43 - GIFTARR Free Contest 0.20 48.0% 89
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 55.4% 98
fcb043_game Beginner Free Contest 43 - GAME Free Contest 0.20 24.5% 104
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 50.5% 307
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.8% 361
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.6% 733
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.5% 557
fcb044_sumdist Beginner Free Contest 44 - SUMDIST Free Contest 0.20 5.0% 5
fcb044_voice Beginner Free Contest 44 - VOICE Free Contest 0.20 45.3% 103
fcb044_sale Beginner Free Contest 44 - SALE Free Contest 0.20 40.0% 46
fcb044_bbox Beginner Free Contest 44 - BBOX Free Contest 0.20 55.6% 42
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 34.4% 225
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.8% 290
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 34.4% 229
potato Ăn khoai ICPC 0.19 49.6% 67
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 23.0% 150
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 38.3% 67
fcb028_lagrange Beginner Free Contest 28 - LAGRANGE Free Contest 0.19 49.4% 69
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 59.7% 88
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 47.1% 58
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 41.3% 199
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 22.3% 25
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.6% 347
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 42.7% 204
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 33.0% 61
mblast BLAST ICPC 0.18 73.2% 92
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.7% 358
nkbus Bus OI Style 0.18 47.8% 86
nkh Tách Từ OI Style 0.18 66.1% 123
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 29.1% 104
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.1% 138
spseq Sequences ICPC 0.18 35.3% 391
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 24.0% 6
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 44.2% 253
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.9% 209
centre28 CENTRE OI Style 0.17 9.7% 162
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 37.4% 60
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 53.5% 36
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 41.2% 53
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 45.0% 52
power Lũy thừa ICPC 0.17 34.7% 283
roads Roads ICPC 0.17 25.4% 201
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.1% 171