Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 19.5% 312
fire Phòng cháy ICPC 1.45 19.5% 9
mofkcup_r2_a Mofk Cup Round 2 - COWSHEDS Bedao Contest 0.30 19.5% 125
bedao_oi1_d Bedao OI Contest 1 - Sao chép mảng Bedao Contest 0.70 19.5% 91
ioi23_day1_soccer IOI 2023 - Day 1 - Task 3 - Soccer Stadium International Olympiad in Informatics 1.90 19.4% 7
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 19.4% 94
bedao_r11_evensum Bedao Regular Contest 11 - EVENSUM Bedao Contest 0.50 19.4% 149
fc074_sequence Free Contest 74 - SEQUENCE Free Contest 0.97 19.4% 34
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 19.4% 9
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 19.4% 60
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.07 19.3% 518
bedao_g13_d Bedao Grand Contest 13 - FLOWER Bedao Contest 0.70 19.3% 52
bedao_g11_fraction Bedao Grand Contest 11 - FRACTION Bedao Contest 0.65 19.3% 40
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 19.3% 15
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.2% 146
icpc22_national_k ICPC 2022 vòng Quốc gia - K: Killer Testcase ICPC 1.00 19.2% 107
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 19.2% 27
vnoicup23_r2_c Innovative Sorting VNOI Cup 0.40 19.2% 389
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 19.1% 6
joisc13_collecting JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Collecting Japan OI 1.00 19.1% 14
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 19.1% 33
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 19.1% 103
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 19.1% 36
bedao_m20_c Bedao Mini Contest 20 - Unique Digits Bedao Contest 0.25 19.1% 248
icpc21_national_a ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài A: Arranging Marbles ICPC 0.90 19.1% 122
fcb022_sumlen Beginner Free Contest 22 - SUMLEN Free Contest 0.10 19.0% 17
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 19.0% 6
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 19.0% 120
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 19.0% 43
kiengraph Kiên và đồ thị TST Training 1.00 19.0% 53
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 18.9% 127
fcb041_meeting Beginner Free Contest 41 - MEETING Free Contest 0.20 18.9% 49
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 18.9% 74
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 18.9% 40
bedao_r04_accio Bedao Regular Contest 04 - ACCIO Bedao Contest 0.20 18.9% 131
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.9% 161
fc127_robot Free Contest 127 - ROBOT Free Contest 0.58 18.9% 73
rectp Chu vi các hình chữ nhật ICPC 0.89 18.9% 24
bedao_r04_magic Bedao Regular Contest 04 - MAGIC Bedao Contest 0.30 18.9% 109
bedao_r03_3numbers Bedao Regular Contest 03 - 3 NUMBERS Bedao Contest 0.20 18.8% 110
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.50 18.8% 81
fcb018_rspiral Beginner Free Contest 18 - RSPIRAL Free Contest 0.10 18.8% 22
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 18.8% 807
fc001_kwadrat Free Contest 1 - KWADRAT Free Contest 0.50 18.8% 185
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 18.8% 143
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - Bài D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 18.8% 8
icpc21_mn_b ICPC 2021 miền Nam - Bài B: Planning Tree ICPC 1.20 18.7% 70
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 18.7% 16
vpc23_e Nối vòng tay lớn Viettel Programming Challenge 0.20 18.7% 23
bedao_m11_beautystr Bedao Mini Contest 11 - BEAUTYSTR Bedao Contest 0.40 18.7% 142