Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 11.1% 4
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 14.3% 4
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 16.7% 4
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 42.9% 4
fc130_shipping Free Contest 130 - SHIPPING Free Contest 0.50 9.6% 4
fcc2018_valuestr Free Contest Cup 2018 - VALUESTR Free Contest 0.80 17.4% 4
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 26.7% 4
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 10.5% 4
fc109_roads Free Contest 109 - ROADS Free Contest 0.80 20.4% 4
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV THÔNG MINH Olympic 30/4 0.50 20.8% 4
bedao_r06_pmed Bedao Regular Contest 06 - PMED Bedao Contest 0.60 3.9% 4
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 25.8% 4
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 50.0% 4
icpc22_mb_j ICPC 2022 miền Bắc - J: DOTS ICPC 1.60 40.0% 4
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 80.0% 3
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 10.0% 3
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 33.3% 3
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 31.8% 3
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 3
diffstr Substrings OI Style 1.36 17.6% 3
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 25.0% 3
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 62.5% 3
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 40.0% 3
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 60.0% 3
kamion KAMION OI Style 1.67 42.9% 3
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 11.4% 3
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 60.0% 3
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 30.0% 3
mgame1 Game ICPC 1.27 33.3% 3
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 11.5% 3
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 10.8% 3
per Hoán vị ICPC 0.66 50.0% 3
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 8.8% 3
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
rect1 Các hình chữ nhật ICPC 0.65 30.8% 3
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 25.0% 3
salesman Salesman OI Style 1.38 33.3% 3
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.5% 3
tri_ TRI ICPC 1.54 42.9% 3
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 18.8% 3
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3