Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 76.4% 529
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.7% 527
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 91.2% 527
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 76.3% 523
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 14.1% 522
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 92.1% 516
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 39.1% 511
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.07 19.4% 510
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 32.2% 510
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.7% 509
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 81.4% 508
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.8% 506
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 44.0% 506
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 76.4% 504
nksev Tách từ OI Style 0.33 41.7% 503
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 59.4% 494
nkseq Dãy số OI Style 0.10 29.6% 493
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 18.0% 492
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.5% 491
bedao_m21_a Bedao Mini Contest 21 - Bút chì Bedao Contest 0.10 25.2% 489
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.3% 488
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 25.9% 487
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.2% 487
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 22.2% 486
kplank Bán dừa OI Style 0.21 25.3% 483
fc133_possible Free Contest 133 - POSSIBLE Free Contest 0.30 39.7% 483
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.2% 482
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.11 83.7% 479
fc146_div3 Free Contest 146 - DIV3 Free Contest 0.70 39.5% 479
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.4% 478
fcb052_ntfs Beginner Free Contest 52 - NTFS Free Contest 0.20 34.6% 475
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 34.5% 474
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 56.1% 471
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.6% 470
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 44.5% 468
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.0% 466
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 59.5% 464
c11cave Hang động OI Style 0.25 50.4% 460
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 36.1% 460
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.0% 459
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 31.9% 457
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.6% 454
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 55.1% 451
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 21.1% 451
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 34.7% 451
bedao_m15_robot Bedao Mini Contest 15 - ROBOT Bedao Contest 0.40 27.0% 446
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.2% 444
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 52.6% 443
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 56.7% 443
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.5% 442