Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 56.4% 240
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 43.3% 239
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 48.7% 239
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 48.8% 238
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.9% 238
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 51.9% 237
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.13 18.8% 236
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 28.1% 236
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 38.1% 236
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 60.7% 235
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 18.3% 235
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 53.7% 235
qhroad Phá đường OI Style 0.32 47.8% 234
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 233
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 35.5% 233
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 41.6% 232
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 68.5% 232
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 61.5% 232
nkseq Dãy số OI Style 0.10 33.6% 231
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.1% 231
fct024_tabledel Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL Free Contest 0.70 46.1% 231
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 56.1% 231
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 30.6% 230
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 44.3% 230
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 87.4% 230
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 17.0% 229
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 52.7% 229
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 51.8% 229
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 55.3% 228
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 52.6% 227
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 43.8% 227
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.3% 226
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 45.3% 225
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 93.7% 225
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.80 54.6% 225
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 81.2% 224
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 82.9% 224
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 64.4% 223
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 37.4% 222
kplank Bán dừa OI Style 0.21 29.6% 221
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.9% 220
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 44.3% 220
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.6% 219
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.7% 218
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.1% 217
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 23.4% 217
c11bc2 Robin OI Style 0.24 47.3% 215
firs Hàng cây OI Style 0.13 49.5% 215
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 37.0% 215
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 12.9% 213