Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
icpc22_regional_k K Paths ICPC 1.00 43.1% 43
digit K-DIGITS OI Style 0.61 11.1% 12
kquery K-query ICPC 0.26 39.1% 1071
kquery2 K-query II ICPC 1.01 19.6% 307
kamion KAMION OI Style 1.67 24.2% 5
kamp KAMP OI Style 1.21 40.4% 68
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 25.0% 2
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
vpc23_d Kết nối Viettel Programming Challenge 0.20 18.0% 31
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 32.7% 268
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.4% 350
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 34.1% 616
vpc23_c Khảo sát dân cư Viettel Programming Challenge 0.05 36.6% 94
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
dhlock Khóa số OI Style 0.62 49.4% 60
geo_s Khoảng cách giữa hai tia Educational 0.30 5.3% 36
geo_i Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng Educational 0.25 16.8% 54
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 33.3% 2
geo_h Khoảng cách từ điểm đến một đoạn thẳng Educational 0.20 36.6% 110
geo_g Khoảng cách từ điểm đến tia Educational 0.20 23.7% 106
geo_e Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Educational 0.10 29.2% 227
geo_f Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 2 Educational 0.10 44.4% 169
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 51.7% 128
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 35.5% 56
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 17.6% 6
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 40.9% 8
housebreak Khủng bố TST Training 1.00 24.9% 36
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 45.9% 254
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 20.8% 7
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 63.5% 60
geo_r Kiểm tra hai điểm khác phía với đường thẳng Educational 0.15 54.7% 127
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 32.0% 4
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 25.9% 31
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 18.7% 92
geo_q Kiểm tra điểm thuộc đoạn thẳng Educational 0.15 28.5% 126
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 79.2% 218
kiengraphgame Kiên và trò chơi trên đồ thị TST Training 1.00 17.4% 24
kienstring Kiên và xâu TST Training 1.00 45.1% 48
kiengraph Kiên và đồ thị TST Training 1.00 19.0% 53
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.2% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 9.1% 1
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 77.8% 6
kmin KMIN OI Style 0.11 32.7% 547
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 28.6% 5
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 10.3% 12
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 3
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 8.5% 5