Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 14.3% 15
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 21.7% 15
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 24.3% 15
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 16.0% 15
rocks Rocks Game OI Style 0.28 68.0% 15
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.9% 15
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 68.8% 15
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 23.6% 15
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 37.5% 15
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 34.0% 15
joisc13_bustour JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Bustour Japan OI 1.00 24.7% 15
hsgso20_dta Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 4 - DTA Olympic chuyên KHTN 1.00 10.7% 15
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 30.4% 15
fc062_closest Free Contest 62 - CLOSEST Free Contest 0.39 26.4% 15
fc086_abcd Free Contest 86 - ABCD Free Contest 0.60 4.9% 15
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 16.8% 15
fc090_coprime Free Contest 90 - COPRIME Free Contest 1.50 12.4% 15
fc091_nmarket Free Contest 91 - NMARKET Free Contest 0.50 31.4% 15
fc091_copydata Free Contest 91 - COPYDATA Free Contest 0.50 31.1% 15
fc099_endgame Free Contest 99 - ENDGAME Free Contest 0.50 26.6% 15
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 10.3% 15
fc112_warp Free Contest 112 - WARP Free Contest 0.50 60.7% 15
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.50 16.0% 15
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 38.5% 15
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 7.0% 15
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 19.3% 15
fc103_xor2seq Free Contest 103 - XOR2SEQ Free Contest 0.80 60.0% 15
fc_4years_modst Free Contest 4 Years - MODST Free Contest 0.80 81.0% 15
icpc21_national_d ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài D: Distinctive Tours ICPC 1.00 24.2% 15
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 48.5% 15
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 48.6% 15
icpc22_mn_d ICPC 2022 miền Nam - D: Open Sesame! ICPC 1.60 24.7% 15
mofkcup_r2_e Mofk Cup Round 2 - YET ANOTHER BINARY STRING PROBLEM Bedao Contest 1.00 7.7% 15
vnoicup23_r3_g Coder me run VNOI Cup 1.30 11.1% 15
c11str String ICPC 0.94 14.4% 14
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 38.6% 14
gs Going to school ICPC 1.43 42.3% 14
landk Mua đất OI Style 1.48 16.8% 14
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 48.3% 14
nicequad Tứ giác đẹp ICPC 0.64 38.3% 14
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 63.0% 14
swapb Hoán đổi OI Style 0.93 30.4% 14
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.4% 14
tpcpplar Popular ICPC 1.33 30.0% 14
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 11.8% 14
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 16.1% 14
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 65.2% 14
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 31.6% 14