Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
icpc21_mn_f ICPC 2021 miền Nam - Bài F: Expected Value ICPC 1.70 36.8% 13
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 6.0% 49
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
icpc21_regional_i ICPC Hardest Problem ICPC 1.70 36.0% 101
ioi22_day1_prison IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 2 - Prisoner Challenge International Olympiad in Informatics 1.70 33.3% 7
icpc22_mn_i ICPC 2022 miền Nam - I: Metro and Buses ICPC 1.70 18.5% 9
icpc22_national_b ICPC 2022 vòng Quốc gia - B: Binary Strings ICPC 1.70 22.6% 25
icpc22_regional_b Binary Assignment ICPC 1.70 27.3% 8
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.7% 26
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
cheap Heap Counting ICPC 1.67 59.1% 13
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 53.8% 7
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 20.3% 92
kamion KAMION OI Style 1.67 26.9% 4
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.7% 11
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.1% 11
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.7% 10
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 38.2% 58
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
regions REGIONS OI Style 1.63 28.0% 6
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 14.0% 13
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.3% 6
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 5
ferries Đi phà OI Style 1.60 30.8% 14
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 50.0% 2
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 72.7% 8
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.8% 83
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 34.6% 9
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 92.3% 12
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 22.8% 39
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 65.5% 16
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
icpc21_regional_j Joining Strings ICPC 1.60 38.1% 15