Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc128_vsum Free Contest 128 - VSUM Free Contest 0.31 40.6% 534
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 32.8% 533
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 25.5% 533
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 54.0% 530
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 63.4% 528
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.8% 518
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 16.6% 516
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.80 82.3% 511
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 56.3% 509
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.3% 508
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 51.5% 504
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.7% 503
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.0% 502
spseq Sequences ICPC 0.18 34.7% 496
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 48.6% 496
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.4% 495
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.5% 495
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.4% 494
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 44.7% 494
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 84.1% 491
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 76.5% 489
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 47.1% 476
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 64.6% 475
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.4% 471
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 77.0% 471
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.3% 471
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 43.6% 470
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 38.3% 470
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.2% 470
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.3% 468
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.0% 465
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 74.5% 459
bedao_g11_chess Bedao Grand Contest 11 - CHESS Bedao Contest 0.40 47.3% 459
bedao_m16_candy Bedao Mini Contest 16 - CANDY Bedao Contest 0.05 44.5% 459
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 27.5% 457
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 47.8% 452
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 36.7% 451
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 36.6% 449
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.0% 448
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 40.4% 439
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 51.9% 439
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.4% 437
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 436
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.1% 433
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.8% 431
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 25.4% 431
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 67.1% 430
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.9% 429
dquery D-query ICPC 0.33 38.5% 427
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 47.5% 427