Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.1% 371
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 26.0% 368
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 44.1% 355
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.5% 350
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 55.7% 350
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 29.6% 348
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 47.2% 347
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 42.2% 346
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.7% 345
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.9% 344
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 40.6% 343
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.8% 341
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 28.7% 340
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.4% 340
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 52.7% 339
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.80 77.7% 338
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.2% 337
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.9% 337
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Chưa phân loại 0.15 20.0% 336
centre28 CENTRE OI Style 0.17 26.4% 335
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 335
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 50.4% 334
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 75.3% 331
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 39.0% 329
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.2% 327
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 33.0% 326
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.0% 324
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.4% 324
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 46.2% 320
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 319
bedao_m06_pyramid Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID Bedao Contest 0.14 21.3% 319
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.5% 317
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.6% 317
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.1% 317
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.5% 315
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 33.1% 315
lites Bật đèn OI Style 0.18 36.2% 308
icpc21_beta_m ICPC Practice Contest 2021 - Mobile Communication in Flatland ICPC 0.20 26.1% 308
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.0% 305
dquery D-query ICPC 0.33 39.6% 305
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.5% 301
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.1% 300
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 86.3% 300
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 39.6% 300
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 48.0% 299
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 80.4% 295
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 36.1% 294
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.6% 293
kmin KMIN OI Style 0.11 33.4% 292
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.0% 288