Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.01 5.0% 27
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.01 28.2% 69
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.30 23.9% 56
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.01 30.8% 98
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.02 19.1% 76
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 19.8% 42
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.5% 20
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 17.7% 53
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.30 29.7% 40
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.01 23.8% 38
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 69.6% 52
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 172
baove Bảo vệ ICPC 0.22 43.9% 180
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 54.8% 67
baricavn BARICA OI Style 0.32 41.1% 75
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 65.1% 32
beadsnb Beads OI Style 0.53 42.0% 343
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 30.4% 45
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 47.3% 37
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.6% 236
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 45.1% 205
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 58.5% 48
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 26.9% 142
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 27.3% 17
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 30.4% 39
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 28.3% 219
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.0% 22
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 60.9% 13
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 31.5% 311
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 72.7% 6
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 53.4% 25
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 68.8% 15
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 40.8% 100
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.1% 325
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 30.8% 4
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 31.6% 20
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 50.0% 37
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 34.0% 14
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 32.1% 146
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 37.2% 15
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 46.9% 25
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 86.4% 17
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.5% 308
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 61.5% 61
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 50.7% 28
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 35.1% 24
bedao_g08_equal Bedao Grand Contest 08 - EQUAL Bedao Contest 0.90 43.9% 133