Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.60 5.4% 48
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.10 33.4% 138
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.20 22.4% 91
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.10 23.5% 199
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.50 16.3% 123
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 16.5% 66
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.40 7.9% 21
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 14.1% 101
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.20 30.0% 56
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 17.8% 68
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.20 52.9% 106
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 21.5% 262
bananabread_domino Domino Chưa phân loại 0.00 11.5% 1
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.5% 261
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 51.9% 92
baricavn BARICA OI Style 0.32 38.9% 106
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 58.0% 38
beadsnb Beads OI Style 0.53 36.2% 465
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 26.7% 53
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 39.3% 58
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 41.0% 400
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 45.5% 289
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 60.5% 84
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.0% 221
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 26.5% 35
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 34.2% 53
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 27.5% 312
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 34.1% 37
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 55.8% 27
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.0% 598
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 80.0% 10
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 51.9% 48
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 62.9% 31
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 33.3% 182
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 47.2% 558
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 23.5% 8
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 30.0% 29
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 58.8% 10
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 52.3% 74
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 24.8% 22
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 31.6% 260
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 41.1% 21
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 45.2% 37
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 73.2% 28
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 76.9% 9
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.5% 518
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 55.0% 110
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 54.1% 43
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 35.6% 41