Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.6% 107
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.7% 133
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 53.3% 59
baricavn BARICA OI Style 0.32 42.0% 57
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 57.8% 23
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.6% 265
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 32.4% 36
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 49.1% 24
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.7% 176
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.0% 156
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 53.5% 33
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.3% 101
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 34.6% 14
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 26.7% 28
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 29.5% 164
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.2% 21
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 57.9% 10
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.2% 211
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 70.0% 5
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 54.1% 15
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 66.7% 13
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 42.5% 76
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.1% 247
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 36.4% 15
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 48.8% 32
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 28.9% 10
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 33.3% 113
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 34.1% 13
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 45.9% 23
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 88.9% 14
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.0% 218
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 68.3% 37
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 52.2% 27
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 34.1% 20
bedao_g08_equal Bedao Grand Contest 08 - EQUAL Bedao Contest 0.90 43.0% 107
bedao_g08_geometry Bedao Grand Contest 08 - GEOMETRY Bedao Contest 0.90 21.8% 19
bedao_g08_magame Bedao Grand Contest 08 - MAGAME Bedao Contest 0.90 53.0% 42
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g09_qpath Bedao Grand Contest 09 - QPATH Bedao Contest 0.90 31.4% 11
bedao_g09_rectangle Bedao Grand Contest 09 - RECTANGLE Bedao Contest 0.90 13.5% 19
bedao_g09_signal Bedao Grand Contest 09 - SIGNAL Bedao Contest 0.90 23.4% 24
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 40.4% 150
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 34.2% 38
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 38.6% 73
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 47.9% 64
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 55.3% 53