Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.2% 550
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 61.7% 550
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 52.4% 561
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 36.5% 562
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.1% 563
spseq Sequences ICPC 0.18 34.6% 565
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 36.4% 568
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 22.3% 570
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.09 55.9% 571
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 84.6% 576
bedao_m16_candy Bedao Mini Contest 16 - CANDY Bedao Contest 0.05 45.3% 576
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 29.0% 578
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.7% 579
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.13 81.6% 580
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 75.9% 584
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 38.6% 587
fc128_vsum Free Contest 128 - VSUM Free Contest 0.12 41.3% 594
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 62.2% 594
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.0% 596
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 25.4% 598
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 33.8% 601
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.9% 602
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.7% 602
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 49.0% 611
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 50.0% 613
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 32.4% 615
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.2% 615
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.4% 617
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.7% 618
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 78.0% 623
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 54.5% 628
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.05 36.7% 633
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 71.1% 637
fcb046_fences Beginner Free Contest 46 - FENCES Free Contest 0.20 82.6% 640
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.9% 645
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.1% 653
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 42.1% 654
vnoicup23_r2_b Greatest Common Divisor VNOI Cup 0.30 39.8% 659
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.05 57.4% 663
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.4% 674
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 19.5% 676
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.0% 677
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 45.9% 679
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 42.1% 691
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.6% 692
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 36.3% 693
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 24.6% 693
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.9% 702
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.6% 706
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.06 50.4% 712