Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.9% 468
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.5% 469
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.7% 469
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 13.9% 469
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 39.0% 471
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 58.5% 472
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 47.0% 472
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.6% 474
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 62.0% 477
kmin KMIN OI Style 0.11 33.4% 478
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 28.2% 481
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 57.2% 481
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 57.9% 483
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 38.9% 483
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.1% 484
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 52.9% 487
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.7% 491
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 55.5% 491
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.9% 492
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.06 85.8% 492
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.9% 494
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.5% 496
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 39.4% 500
lubenica Lubenica OI Style 0.20 43.9% 502
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 68.2% 503
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 56.0% 504
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 46.9% 504
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.8% 505
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.2% 507
fc144_magicsum Free Contest 144 - MAGICSUM Free Contest 0.70 46.0% 507
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.7% 511
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 25.9% 512
qhroad Phá đường OI Style 0.32 43.4% 513
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.7% 514
bedao_g11_chess Bedao Grand Contest 11 - CHESS Bedao Contest 0.40 47.3% 514
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 65.6% 515
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 39.1% 516
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 52.9% 517
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 47.4% 522
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 48.8% 527
bedao_m17_sumsquare Bedao Mini Contest 17 - SUMSQUARE Bedao Contest 0.20 25.4% 527
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 51.6% 529
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 33.4% 531
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 73.6% 534
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 61.4% 535
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 34.3% 538
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 16.6% 541
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.8% 543
dquery D-query ICPC 0.33 37.3% 547
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 77.6% 549