Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
acmnb ACM OI Style 0.40 40.4% 747
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.1% 758
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 50.7% 768
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 45.2% 768
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 44.9% 782
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 41.4% 795
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.4% 796
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.5% 797
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 816
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.4% 817
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.8% 819
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 54.8% 828
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.4% 834
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.9% 838
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 864
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.9% 864
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Chưa phân loại 0.10 49.0% 878
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Chưa phân loại 0.10 43.5% 890
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 56.5% 891
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.1% 898
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 49.0% 904
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 39.7% 912
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 41.5% 919
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 53.9% 932
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 986
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 53.9% 1001
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.0% 1015
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.6% 1109
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.05 38.0% 1171
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1185
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 40.4% 1255
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.3% 1329
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.3% 1427
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.9% 1435
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 40.8% 1445
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 45.7% 1467
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.9% 1599
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.3% 1705
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 41.1% 1753
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.5% 2176
post A cộng B ICPC 0.01 70.3% 2736