Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 48.9% 482
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 55.8% 485
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 50.3% 487
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 29.4% 490
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 47.3% 492
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 57.9% 496
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 43.7% 497
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 50.6% 504
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.6% 506
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 46.9% 509
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 54.0% 517
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 35.8% 517
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.7% 519
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 50.9% 519
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.6% 520
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.8% 523
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.2% 525
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.6% 529
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 51.2% 539
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 25.9% 543
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.1% 549
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 42.4% 549
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.5% 554
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 59.5% 565
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.1% 565
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.9% 569
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.6% 571
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.1% 577
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 46.1% 591
message Truyền tin ICPC 0.10 42.5% 592
amsseq Dãy số OI Style 0.15 39.8% 607
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.3% 608
kquery K-query ICPC 0.26 38.7% 616
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 35.3% 616
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.8% 632
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 44.0% 636
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 42.4% 647
lem3 TRIP OI Style 0.12 55.5% 649
latgach Lát gạch ICPC 0.06 25.3% 660
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 37.5% 661
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 64.7% 676
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 25.9% 677
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.2% 687
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 41.8% 687
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.4% 694
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.7% 711
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 34.2% 725
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Chưa phân loại 0.15 33.0% 734
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 81.9% 742
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 64.1% 746