Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 35.4% 283
bedao_g10_perfect Bedao Grand Contest 10 - PERFECT Bedao Contest 0.55 35.2% 283
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 51.9% 285
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 22.3% 285
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.9% 286
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 93.6% 287
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 35.6% 287
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 52.3% 288
sec Tin mật OI Style 0.33 46.8% 289
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 48.0% 289
bedao_m14_operation Bedao Mini Contest 14 - OPERATION Bedao Contest 0.25 58.8% 289
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.4% 290
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 80.4% 290
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 13.1% 290
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 27.2% 292
bedao_g10_event Bedao Grand Contest 10 - EVENT Bedao Contest 0.40 50.4% 292
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 18.2% 293
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.9% 293
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.0% 294
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 33.9% 294
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.31 85.6% 295
bedao_m06_yugioh Bedao Mini Contest 06 - YUGIOH Bedao Contest 0.50 23.3% 296
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 93.1% 297
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.3% 298
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.2% 300
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.3% 302
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 36.3% 302
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 81.5% 302
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 28.7% 302
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 36.1% 302
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 302
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.0% 303
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 65.2% 303
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 29.8% 303
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.1% 304
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 35.5% 304
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 88.5% 306
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.80 51.1% 306
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 15.9% 308
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 38.3% 311
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.13 18.9% 311
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 36.5% 311
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.5% 312
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.2% 315
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.8% 315
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 33.2% 315
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.0% 317
nkseq Dãy số OI Style 0.10 31.0% 318
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 73.3% 318
bedao_r10_volunteers Bedao Regular Contest 10 - VOLUNTEERS Bedao Contest 0.20 20.3% 319