Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 28.3% 31
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 33.9% 17
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 19.2% 84
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 0.0% 0
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.3% 64
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.7% 11
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.2% 432
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 41.7% 233
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 22.6% 25
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.9% 149
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.6% 253
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 233
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.7% 219
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 13.9% 46
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.6% 105
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 800
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.0% 288
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.1% 22
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.7% 414
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 18.8% 76
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 43.3% 11
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.7% 491
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.2% 162
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 37.9% 9
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.6% 755
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 42.2% 167
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 20.9% 31
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.7% 426
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 48.1% 139
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 40.6% 193
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.1% 140
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.4% 47
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.0% 84
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.1% 80
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 19.8% 84
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.8% 54
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.5% 72
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 8.3% 31
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 34.4% 126
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 58.6% 106
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 2.0% 8
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 40.6% 343
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.5% 193
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.3% 152
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 103
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 15.7% 17
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 55.9% 126
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.3% 104