Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 36.2% 94
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 43.3% 23
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 41.2% 10
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 19.6% 114
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 28.3% 27
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 26.9% 38
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 13
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 76.9% 18
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 53.8% 64
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 23.7% 49
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.1% 7
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 17.7% 30
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 17.0% 48
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.4% 188
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
kvip Very Important People OI Style 0.91 76.0% 17
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.6% 265
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.3% 943
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.0% 184
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 41.2% 53
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 19.9% 55
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 10.0% 21
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 44.0% 11
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 28.3% 117
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 52.5% 104
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 38.0% 37
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 14.7% 11
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 15.8% 22
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 147
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.9% 209
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 40.8% 163
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 22.1% 15
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 25.0% 2
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.7% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 88.9% 7
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.4% 54
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 29.2% 113
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 50.0% 8
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 27.9% 15
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 36.4% 5
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 42.3% 69
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 18.2% 2
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 14.7% 6