Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 28.6% 2
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 36.4% 4
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 60.7% 145
thbac Bacteria OI Style 1.90 11.9% 7
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.5% 532
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 39.9% 139
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 10.8% 3
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 57.8% 23
kplank Bán dừa OI Style 0.21 27.7% 293
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 24.3% 37
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 62.5% 4
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 51.4% 142
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 29.7% 31
bgboard Bảng số OI Style 0.60 11.8% 32
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 20.3% 10
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 31.3% 19
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.7% 133
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 45.9% 427
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 20.0% 4
baricavn BARICA OI Style 0.32 42.0% 57
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 19.2% 12
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.1% 366
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.6% 265
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 33.0% 343
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 49.1% 24
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.7% 176
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.0% 156
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 53.5% 33
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.3% 101
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 34.6% 14
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 26.7% 28
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 29.5% 164
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.2% 21
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 57.9% 10
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.2% 211
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 70.0% 5
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 54.1% 15
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 66.7% 13
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 42.5% 76
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.1% 247
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 36.4% 15
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 48.8% 32
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 28.9% 10
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0