Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vnoicup23_r2_d Magic Forest VNOI Cup 0.70 13.3% 141
vnoicup23_r1_e Terrorism VNOI Cup 0.80 6.7% 119
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 14.1% 157
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 8.5% 5
vnoicup23_final_e lanhf and the VNOI Cup T-Shirt Distribution Process VNOI Cup 0.90 36.5% 18
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 17.0% 173
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup23_r3_a Leaking AC Unit VNOI Cup 0.20 40.0% 629
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 33.3% 8
vnoicup23_final_g MofK and Equipment Installation VNOI Cup 1.80 15.7% 7
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.3% 630
vnoicup23_final_c ngfam the Navigator VNOI Cup 0.70 13.3% 66
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 22.2% 486
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 42.0% 869
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 9.4% 35
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 18.3% 311
vnoicup23_r2_e Bishop VNOI Cup 1.00 10.0% 44
vnoicup23_r1_d String Sorting VNOI Cup 0.50 19.7% 355
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 1.1% 2
vnoicup23_r3_b Symphony of the Kettles VNOI Cup 0.30 11.8% 271
vnoicup23_final_f2 Tahp and Perfect Slice 2 VNOI Cup 1.80 25.9% 4
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 25.5% 742
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 13.9% 14
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.4% 91
vnoicup23_r3_c Who is the liar? VNOI Cup 0.40 27.2% 203
vnoicup23_r1_a Love Triangle VNOI Cup 0.20 54.7% 1365
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 13.5% 13
vnoicup23_final_b TrungNotChung and the Competition Preparation VNOI Cup 0.20 35.2% 117
vnoicup23_r2_b Greatest Common Divisor VNOI Cup 0.30 39.1% 753
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 30.5% 236
vnoicup23_final_a xuanquang1999 and the Problem Selection Process VNOI Cup 0.20 43.4% 234
vnoicup23_r1_c Stone Arrangement VNOI Cup 0.30 60.1% 1209
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 23.2% 79
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 21.7% 83
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.3% 137
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.7% 32
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 17.3% 103
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 66.7% 30
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 61.2% 53
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 40.6% 149
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 30.8% 8
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 39.6% 18
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.8% 385