Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vmgcdsum VM 14 Bài 02 - Tổng ước chung lớn nhất 2 VNOI Marathon 1.18 36.4% 4
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 13.6% 92
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 7.4% 2
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 30.0% 165
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 41.2% 33
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 25.0% 5
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 47.6% 5
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 40.7% 75
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 100.0% 2
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 28.6% 12
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 39.7% 27
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 33.3% 1
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 50.0% 9
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.3% 134
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 62.9% 42
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 41.1% 108
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 26.1% 57
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 51.5% 17
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 27.5% 10
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 43.6% 37
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 29.0% 6
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 34.1% 13
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 7.4% 4
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 16.1% 14
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 35.2% 51
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vnoicup23_r3_e Balls and Holes VNOI Cup 0.90 6.0% 26
vnoicup23_r2_a Boccher Hide-and-Seek VNOI Cup 0.20 49.2% 908
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 11.0% 71
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup23_r3_g Coder me run VNOI Cup 1.30 11.1% 15
vnoicup23_r3_f Ctrl-F VNOI Cup 1.10 6.2% 22
vnoicup23_final_d darkkcyan and Contestant Positions Planning VNOI Cup 0.70 16.9% 36
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 18.6% 41
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 14.7% 82
vnoicup23_final_f1 FireGhost and Perfect Slice 1 VNOI Cup 1.20 15.8% 5
vnoicup23_r3_d Fruit Harvest VNOI Cup 0.60 13.9% 145
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 11.7% 163
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
vnoicup23_r2_c Innovative Sorting VNOI Cup 0.40 19.2% 389
vnoicup23_r1_f Startup VNOI Cup 1.20 3.1% 12