Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.4% 110
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 30.9% 15
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.6% 612
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.4% 332
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 21.6% 45
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 32.2% 209
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.7% 339
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.1% 337
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.5% 323
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 13.9% 71
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.0% 164
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 1220
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 34.6% 402
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.2% 617
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.1% 116
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 33.9% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.8% 654
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.7% 231
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 31.5% 18
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 1057
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.1% 244
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 23.3% 58
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.7% 651
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.4% 229
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 41.0% 288
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.0% 211
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 63
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 37.5% 133
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.9% 121
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.5% 162
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 29.7% 69
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.5% 117
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.6% 59
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.1% 189
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 56.6% 181
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.1% 41
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 19.9% 26
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.0% 503
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.0% 293
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 237
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 22.9% 148
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 12.3% 32
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.2% 176
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.1% 152
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.4% 89
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.2% 242
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.1% 212
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.4% 129