Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.3% 26
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.8% 85
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 39.0% 643
draw Draw Chưa phân loại 1.00 22.1% 17
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 31.6% 19
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.1% 3
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.8% 51
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 7.0% 15
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 23
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 58.7% 190
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 51.4% 13
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 52.0% 11
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 27.7% 26
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 32.2% 75
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 55.2% 180
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 34.2% 116
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 46.7% 95
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 33.0% 31
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 35.4% 64
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 35.7% 61
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 32.3% 83
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 32.0% 161
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 33.2% 167
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 55.7% 33
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 22.1% 17
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 18.6% 170
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.8% 36
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 27.1% 53
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 17
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 76.3% 25
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 53.8% 140
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 21.3% 125
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 41.4% 10
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 73.3% 9
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 30.8% 120
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.5% 1722
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.6% 294
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 36.6% 86
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 19.1% 103
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 7.7% 36
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 30.6% 185
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 44.9% 153
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.2% 42
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 24.5% 19
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 14.1% 37
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.9% 186
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 29.2% 383