Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
kmp_cpic Dư ảnh thời gian Educational 0.01 4.1% 3
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.7% 181
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.20 24.4% 62
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.50 18.8% 81
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.20 29.5% 42
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 15.8% 74
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.10 28.5% 82
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.10 24.0% 123
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.40 10.7% 20
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 18.3% 44
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.60 5.3% 32
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 26.0% 44
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.20 69.4% 70
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.5% 846
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 8.5% 2
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.3% 1811
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.1% 1793
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.3% 491
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 34.0% 1494
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 18.1% 853
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 16.1% 248
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 19.7% 122
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 18.0% 57
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 33.7% 82
geo_j Giao điểm hai đường thẳng Educational 0.20 46.0% 141
geo_a Góc của điểm trong hệ tọa độ cực Educational 0.10 13.0% 284
geo_b Góc giữa hai vector Educational 0.10 23.8% 225
geo_n Hai đường thẳng song song với đường thẳng cho trước Educational 0.25 27.9% 76
geo_s Khoảng cách giữa hai tia Educational 0.30 5.3% 36
geo_i Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng Educational 0.25 16.8% 54
geo_h Khoảng cách từ điểm đến một đoạn thẳng Educational 0.20 36.6% 110
geo_g Khoảng cách từ điểm đến tia Educational 0.20 23.7% 106
geo_e Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Educational 0.10 29.2% 227
geo_f Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 2 Educational 0.10 44.4% 169
geo_r Kiểm tra hai điểm khác phía với đường thẳng Educational 0.15 54.7% 127
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 18.7% 92
geo_q Kiểm tra điểm thuộc đoạn thẳng Educational 0.15 28.5% 126
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 79.2% 218
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 28.6% 5
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 10.3% 12
trie_kxor KXOR Educational 0.01 7.7% 13
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 3.0% 7
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 60.9% 328
errichto_matexp_cntpath2 Matrix Exponentiation - Count paths queries Educational 1.30 29.1% 118
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 29.7% 718
errichto_matexp_knightpaths Matrix Exponentiation - Knight Paths Educational 0.80 42.0% 156
errichto_matexp_minpath Matrix Exponentiation - Min Path Educational 0.80 36.6% 166
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational 0.30 62.9% 273
errichto_matexp_linearrecsequenc Matrix Exponentiation - Recurrence With Square Educational 0.70 45.9% 80